NOVÁ METODIKA LOGISTICKÉHO AUDITU

1. INOVOVANÁ METODIKA LOGISTICKÉHO AUDITU

Logistický audit je metoda pro komplexní a nezávislou diagnostiku funkčnosti podnikového logistického systému. Součástí logistického auditu je stanovení strategie a taktiky a plánu pro odstraňování nedostatků a následné zlepšování logistického systému.
Metoda pro provádění a realizaci logistického auditu je složena ze tří na sebe navazujících částí:

1.1 Popisná část logistického auditu


Popisná část auditu sumarizuje a popisuje veškeré klíčové parametry, měřitelné hodnoty a praktické stavy logistického systému firmy. Tato část auditu obsahuje:

  1. schéma logistického řetězce auditované organizace ve formě Sankeyova diagramu materiálového toku,
  2. základní prostorový layout auditovaného řetězce,
  3. slovní popis uplatňované logistické strategie, principů řízení a realizace logistických procesů,
  4. sumarizaci všech měřitelných parametrů a údajů logistického systému.

Měřitelné parametry lze rozdělit do dvou kategorií:

• Z – základní měřitelné údaje – pro provedení auditu jsou tyto údaje „povinné“.
• D – doplňkové měřitelné údaje – jsou doplňovány a upravovány auditorem podle konkrétní situace v auditované společnosti.

Každý z měřitelných parametrů a údajů je auditorem kategorizován podle stupně validity:

I. Údaj je ve firmě přesně a pohodlně vyhodnotitelný
 Např.: počet vysokozdvižných vozíků, okamžitý stav zásoby, tržby z prodeje zboží.


II. Údaj je ve firmě obtížně a pracně vyhodnotitelný, pro účely auditu byl pouze odhadnut
 Např.: doba obratu zásoby, časová využitelnost vysokozdvižných vozíků, náklady na skladování jedné palety/den.


III. Údaj není možno přesně vyhodnotit, pro účely auditu lze odhadnout jen velmi hrubě nebo vůbec.
 Např.: náklady na proces příjmu jedné palety, objednací náklady na jednu položku nákupního dokladu.

1.2 Diagnostická část logistického auditu

Diagnostická část auditu si klade za cíl analyzovat do jaké míry jsou logistické systémy organizace optimalizovány nebo do jaké míry tyto systémy vyhovují požadavkům praxe v konkrétní prostředí organizace.
Tato míra je vyjádřena procentem kladných odpovědí ze sady definovaných otázek, které se vztahují k logistickému systému auditované organizace.

Logistický systém auditované organizace je v rámci auditu dekomponován na čtyři části (obr. 1):

Podnikový logistický systém
Obr. 1 Schéma podnikového logistického systému


Prvky logistického systému odpovídají jednotlivým objektům ve schématu logistických procesů (obr. 2).

Vize logistické strategie

Obr. 2 Schéma logistických procesů

 

Diagnostické otázky jsou rozděleny do dvou kategorií:

Na každou diagnostickou otázku je v rámci provádění auditu nutno jednoznačně odpovědět jednou ze tří možností: ANO, NE, ČÁSTEČNĚ, NEHODNOTITELNÉ.
Při hodnocení otázky stavem „NE“ nebo „ČÁSTEČNĚ“ je vždy auditorem připojen komentář se zdůvodněním tohoto stavu v auditované společnosti. Zároveň je každé takto hodnocené otázce přiřazen příznak, zda se jedná o slabou stránku, příležitost ke zlepšení nebo hrozbu.

Stupnice celkového hodnocení:

Hodnocení je dále dekomponováno na jednotlivé logistické subsystémy (podnikový logistický systém, plánovací a řídicí systém, informační systém a materiálový systém), přičemž matematický postup při hodnocení je shodný jako u celkového hodnocení.

1.3 Návrhová část logistického auditu

Návrhová část auditu je formulována do podoby tzv. akčního plánu, který je soupisem chronologicky setříděných aktivit, jejichž realizací bude dosaženo změny hodnocení diagnostických otázek ze stavu „NE“ nebo „ČÁSTEČNĚ do stavu „ANO“. Aktivita může mít charakter:

• Opatření – jednoduše uplatnitelný pokyn či příkaz v rámci existujících řídících struktur nevyžadující žádné finanční nároky.
• Úloha – samostatně řešitelný úkol (např. realizace workshopu), nevyžadující významné investiční ani časové nároky, ale vyžadující koordinaci a spolupráci pracovníků zainteresovaných do realizace.
• Projekt – systémově řízená změna vyžadující uplatnění principů projektového řízení při zvýšené investiční a časové náročnosti.
Pro každé opatření, úlohu nebo projekt je definována důležitost (priorita) pro jejich vyřešení:
• α – nejvyšší priorita – nevyřešení ohrožuje konkurenceschopnost firmy,
• β – vysoká priorita významně zlepší funkčnost logistického systému,
• γ – příležitost ke zlepšení stavu.

Ke každé aktivitě musí být dále přiřazen:
• odhad časové a investiční náročnosti,
• nutné personální nebo materiálové zdroje potřebné pro řešení,
• zodpovědnost,
• rizika,
• případně komentář.


2. UKÁZKA VÝSTUPŮ LOGISTICKÉHO AUDITU


Zpracovaná metodika byla testována na konkrétním podniku. Syntetické výstupy v grafické podobě znázorňují obr. 3 a 4. Z obr. 3 je patrná celková úroveň zkoumaného logistického systému, včetně jeho čtyř základních částí. Každá část je dále členěna na dílčí oblasti, jejichž vyhodnocení ilustruje obr. 4.

Celková grafická analýza

Obr. 4 Podrobné vyhodnocení jednotlivých procesů