O komoře

Komora logistických auditorů sdružuje auditory logistiky, chrání a prosazuje jejich oprávněné zájmy a garantuje odbornou úroveň provádění logistických auditů. Auditor logistiky – člen Komory – vlastní příslušný certifikát o odborné a osobnostní způsobilosti provádět nezávislé logistické audity. Významným příspěvkem Komory pro profesionalizaci logistických služeb v České republice je každoroční pořádaní akce profesní setkání logistiků.

Co je to logistický audit

Logistický audit je standardizovaný analytický a projektový proces, který je zaměřen na logistické funkce podnikového systému řízení. Účelem logistického auditu je diagnostikovat stav systému logistiky ve firmě a definovat program zvýšení jeho produktivity. Projektový charakter tohoto programu umožňuje realizovat jak okamžité organizační zásahy vedoucí k rychlým efektům, tak i zásadní koncepční změny logistických procesů.

V rámci každé firmy, která se zabývá logistikou na jakékoliv úrovni, přichází společně s dynamicky se vyvíjejícím oborem, situací na trhu i konkurencí doba, kdy je třeba vyhodnotit efektivitu stávajícího systému a případně přikročit k žádoucím změnám.

Logistická audit je standardizovaný analytický postup s vlastními metodami, definovaným obsahem, postupy, cíli i výstupy. Zaměřuje se na primární funkce firmy (nákup, výroba, prodej) a analyzuje je z hlediska perspektivy materiálového a informačního toku.

V rámci logistiky můžeme rozlišit logistický audit do následujících kategorií:

 • Interní logistický audit

                  Výkonnost a logistické náklady

                  Míra využití zdrojů

 • Externí logistický audit

                  Úroveň služeb zákazníkům

                  Srovnání s okolím

Logistický audit není ovšem pouhé konstatování stavu. Zodpovídá také otázku, jakých konkrétních změn je třeba docílit, podrobně rozvádí také proč, jak, kým, kdy, za kolik... Logistický audit se tak stává metodikou hodnocení logistického systému, akcentuje jeho úroveň vzhledem ke konkurenci a nastavuje základní měřítka a ukazatele pro sledování, regulaci a zvyšování výkonu.

Principy logistického auditu

Principy logistického auditu jsou především metodická struktura (aby byly při opakovaném auditingu výsledky porovnatelné), objektivita a nezávislost auditora a samozřejmostí je také utajení obchodních údajů. Princip následného řešení dále souvisí se zprávou o výsledcích logistického auditu a případným zadáním programu logistických změn. V tomto ohledu musí logistický audit splňovat kritérium kontrolovatelnosti výstupů.

Jako u obecné analýzy sledujeme u logistického auditu také kvantitativní a kvalitativní ukazatele. Mezi kvantitativní řadíme objektivně měřitelné parametry, které charakterizují inkriminované logistické procesy číselnou hodnotou. Kvalitativní ukazatele jsou do jisté míry subjektivně hodnocené parametry, např. úroveň kvalifikace personálu v nákupu, pořádek ve skladu, úroveň komunikace mezi odděleními atd.

Logistický audit probíhá ve čtyřech základních krocích:

 • Sestavení programu logistického auditu se zákazníkem (formulace zadání pro logistický audit, sestavení rozsahu logistického auditu)
 • Samotná interview a měření na půdě firmy (sběr dat, konstatování situace)
 • Zpracování výsledků logistického auditu a vyhotovení náležité dokumentace – zprávy z logistického auditu (vyhodnocení a objektivizace hodnocení situace, návrh opatření, doporučení, ověření závěrů)
 • Závěrečná prezentace výsledků logistického auditu před vedením firmy a následná interní diskuze a formulace zadání pro projekt logistických změn

Závěry logistického auditu jsou obsaženy ve zprávě z logistického auditu a ke každé auditované oblasti jsou formulovány tři paragrafy:

 • Konstatování stavu oblasti
 • Hodnocení stavu a potenciálu oblasti
 • Návrh aktivit a změn, které povedou k dosažení potenciálu, a jejich specifikace

V rámci zadání pro projekt logistických změn jsou vždy formulovány účel a cíle programu, specifikace aktivit či změn včetně jejich prioritizace, stanovení jejich rozsahu a průběžné doby hodnocení, organizačně-technické zabezpečení, harmonogram a rozpočet s prognózou ekonomické návratnosti.  

Jak chápeme logistiku?

Logistika je odborná podniková disciplina, jejímž úkolem je koordinovat všechny činnosti související s materiálovými toky tak, aby bylo dosaženo maximální úrovně služeb zákazníkům (service level) při minimální spotřebě nákladů na jejich realizaci. K úspěšné organizaci logistiky ve firmě slouží logistický management, jehož důležitým nástrojem je informační systém pro logistiku(logistický informační systém).

Co je to logistický informační systém?

Logistický informační systém (informační systém pro logistiku) je informační prostředí pro efektivní plánování a koordinaci logistických aktivit, které jsou spojené s řízením hmotných toků v logistickém řetězci. Úkolem logistického informačního systému je poskytnout správné informace ve správnou dobu a v požadované kvantitě a kvalitě na správné místo.

Jaká je budoucnost logistického auditu?

Logistický audit  je pro nás živý materiál, který neustále vyvíjíme a zdokonalujeme tak, aby vyhovoval současnému turbuletnímu podnikatelskému prostředí. V rámci metodické sekce KLA se pravidelně scházíme a diskutujeme o změnách, které se odehrávají v každodenní praxi. Audit logistiky tak vždy reflektuje aktuální dění na trhu.

Členové Komory Logistických Auditorů

Vedoucí oddělení logistiky - systems & tools
Konzultant, vedoucí oddělení logistických aplikací
Katedra logistiky, kvality a automobilové techniky

STANOVY KLA, Z. S.

 

   Článek 1               Název a sídlo spolku

      Název:             KLA, z. s.

      Sídlo:               Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

   Článek 2               Statut spolku

 1. Posláním KLA je sdružovat auditory logistiky, chránit a prosazovat jejich oprávněné zájmy, zabezpečovat odbornou úroveň provádění logistických auditů. Logistický audit je standardizovaný analytický a projektový proces, který je zaměřen na logistické funkce podnikového systému řízení. Účelem logistického auditu je diagnostikovat stav systému logistiky ve firmě a definovat program zvýšení jeho produktivity. 
 2. Za tímto účelem KLA zejména:
 • rozvíjí a standardizuje metodiku provádění logistických auditů a dokumentace jejich výstupu
 • buduje databázi diagnostických informací z oblasti logistiky, tj. výkonových a nákladových parametrů podnikových logistických systémů
 • posuzuje a certifikuje vzdělávací programy pro rozvoj logistických znalostí a dovedností
 • posuzuje a certifikuje podnikové informační systémy z pohledu uplatnění jejich funkcionality pro potřeby logistiky
 • vyjadřuje se k platným právním normám, dotýkajícím se logistiky.
 • spolupracuje s obdobnými spolky a organizacemi za účelem vzájemné výměny informací a zkušeností z oblasti logistiky
 • pořádá přednášky a semináře k logistické problematice
 • organizuje aktivity, které posílí lokální, státní i mezinárodní logistické projekty, podporující integrální pojetí logistiky, rozvoj kvality a ochranu životního prostředí

  Článek 3               Členství

 1. Členem KLA se může stát uchazeč, který je doporučen k členství stávajícím členem KLA a splní kvalifikační předpoklady dle přijímací procedury nových členů.
 2. Členem KLA se stává uchazeč dnem zápisu do seznamu členů KLA.
 3. Člen má právo zejména:
 • účastnit se způsobem dále stanoveným ve Stanovách na veškeré činnosti KLA
 • volit a být volen do orgánů KLA
 • předkládat své návrhy, podněty, připomínky a stížnosti orgánům KLA
 • používat při své profesní činnosti a při výkonu logistického auditu certifikát auditora logistiky, razítko a ochrannou známku KLA
 • využívat sdílené know-how KLA, především pak agregované výstupy z databáze diagnostických informací z logistických auditů

      4. Člen je povinen zejména:

 • vystupovat v souladu s posláním KLA, hájit a prosazovat její zájmy a dobré jméno
 • dodržovat Stanovy a přijatá usnesení orgánů KLA pokud mu byla dána na vědomí a řídit se jimi
 • účastnit se mimořádné Valné hromady, pokud svojí žádostí vyvolal její svolání
 • uhradit ve stanovené lhůtě členské příspěvky
 • dodržovat etický kodex KLA
 • přispívat do databáze diagnostických informací bez zbytečného prodlení po ukončení logistického auditu

      5. Členství zaniká vyškrtnutím ze seznamu a to na základě:

 • písemné žádosti člena KLA
 • nezaplacení členského příspěvku a to ani po uplynutí lhůty 3 měsíců od obdržení výzvy Rady KLA k zaplacení.
 • vyloučení člena usnesením Valné hromady. K vyloučení člena může dojít pouze po předchozím písemném upozornění člena na porušování nebo neplnění povinností, pokud toto trvá i po uplynutí lhůty 3 měsíců od doručení písemného upozornění
 • ztráty právní způsobilosti, úmrtí člena

Článek 4               Seznam členů KLA

 1. Do seznamu členů KLA zapisuje:
 • evidenční číslo člena KLA
 • jméno, příjmení, vysokoškolský titul, vědeckou hodnost a datum narození
 • poštovní adresa
 • datum zapsání do seznamu členů KLA
 • členství v orgánech KLA
 • případně datum vyškrtnutí člena ze seznamu členů KLA

      2. KLA průběžně zveřejňuje aktuální seznam členů KLA v rozsahu:

 • evidenční číslo člena KLA
 • jméno, příjmení, vysokoškolský titul, vědeckou hodnost

     3. Certifikát auditora logistiky musí obsahovat:

 • evidenční číslo člena KLA
 • jméno, příjmení, vysokoškolský titul, vědeckou hodnost a datum narození
 • datum zapsání do seznamu členů KLA
 • razítko a podpis prezidenta KLA
 • podpis vedoucího zkušební komise

Článek 5               Valná hromada členů KLA

 1. Nejvyšším orgánem KLA je Valná hromada, kterou tvoří všichni členové KLA.
 2. Valnou hromadu svolává Rada KLA v prvním pololetí kalendářního roku.
 3. Termín, místo konání, důvod svolání a program Valné hromady oznamuje Rada KLA písemně všem členům KLA nejpozději 20 dnů před jejím konáním.
 4. Rada KLA je povinna svolat mimořádnou Valnou hromadu vždy, požádá-li o to v průběhu 30 po sobě jdoucích kalendářních dní alespoň polovina všech členů KLA. Mimořádná Valná hromada se musí konat nejpozději 2 měsíce poté, co byly splněny podmínky pro její svolání.
 5. Člen KLA může písemně pověřit jiného člena KLA, aby ho na Valné hromadě zastupoval a hlasoval jeho jménem o projednávaných otázkách. Takto zastoupený člen se považuje za přítomného na Valné hromadě.
 6. Valná hromada je usnášeníschopná, jestliže je přítomna více než jedna polovina registrovaných členů KLA. Rozhoduje hlasováním prostou většinou přítomných členů.
 7. Valná hromada zejména:
 • volí z řad členů KLA prezidenta KLA a ostatní členy Rady KLA.
 • odvolává prezidenta KLA a ostatní členy Rady KLA před uplynutím volebního období.
 • schvaluje Stanovy KLA.
 • schvaluje volební řád.
 • schvaluje přijímací proceduru nových členů
 • schvaluje etický kodex KLA.
 • schvaluje výši členských příspěvků.
 • projednává a schvaluje zprávu o činnosti KLA.
 • projednává a schvaluje zprávu o hospodaření KLA a schvaluje jeho rozpočet.
 • mění nebo ruší rozhodnutí Rady KLA
 • rozhoduje o rozpuštění nebo sloučením KLA s jiným spolkem

 Článek 6               Rada KLA

 1. Rada KLA je statutárním orgánem KLA. Rada KLA má pět členů včetně prezidenta KLA.
 2. Za Komoru logistických auditorů navenek jedná vždy prezidenta KLA a další jeden člen Rady KLA. Podepisování za Komoru logistických auditorů (zavazování KLA) se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému jménu KLA připojí svůj podpis prezident KLA a další jeden člen Rady KLA.
 3. Funkční období členů Rady KLA je čtyřleté, přičemž po skončení volebního období zůstávají členové Rady KLA ve své funkci až do zvolení svých nástupců.
 4. Členové Rady KLA vykonávají svoji funkci bezplatně.
 5. Pokud počet členů Rady KLA klesne pod pět členů, doplní Radu KLA člen KLA navržený prezidentem KLA a schválený zbývajícími členy Rady KLA
 6. Rada KLA je usnášeníschopná jen za přítomnosti prezidenta KLA a nejméně dalších dvou členů Rady KLA.
 7. Rada KLA rozhoduje hlasováním většinou hlasů přítomných členů Rady KLA. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas prezidenta KLA. V případě očekávané nepřítomnosti některého z členů Rady na jejím zasedání může nepřítomný člen Rady delegovat svůj hlas na jiného člena Rady a to vždy na základě předchozího písemného zplnomocnění.
 8. Rada KLA je svolávána prezidentem KLA (nebo jejím pověřeným zástupcem) nejméně čtyřikrát za rok s 10 - ti denním předstihem
 9. Rada KLA zejména:
 • svolává Valnou hromadu KLA
 • navrhuje Valné hromadě základní dokumenty KLA, zejména Stanovy a jejich změny
 • spravuje majetek KLA a činí veškerá nezbytná opatření k zajištění činnosti KLA
 • zpracovává a předkládá návrh rozpočtu a zprávu o hospodaření Valné hromadě., které poskytne členům KLA nejméně v 5 - ti denním předstihu před konáním Valné hromady
 • odpovídá za účelné a hospodárné čerpání a vynakládání finančních prostředků, včetně řádného vedení účetnictví
 • řídí a organizuje činnost KLA mezi Valnými hromadami, tzn., především obstarává administrativní, informační, metodickou a marketingovou agendu KLA pro naplnění poslání KLA
 • udržuje a rozšiřuje databází diagnostických informací z logistických auditů, a to přísně odděleně od jmenného seznamu auditovaných subjektů
 • odpovídá za vedení seznamu členů KLA
 • zapisuje nové členy KLA neprodleně po splnění podmínek pro členství ve KLA
 • vyškrtává ze seznamu členy KLA neprodleně po splnění podmínek pro zánik členství ve KLA
 • organizuje a zabezpečuje kvalifikační zkoušky, jmenuje členy zkušebních komisí
 • rozhoduje o certifikaci logistických vzdělávacích programů a podnikových informačních systémů
 • rozhoduje ve všech věcech KLA vyjma těch, které jsou těmito stanovami nebo rozhodnutím Valné hromady vyhrazeny Valné hromadě
 • projednává všechny návrhy, podněty, připomínky a stížnosti předložené členy KLA

 

 

    10. Z jednání Rady KLA, je vyhotoven písemný zápis, který je do 10 - ti dnů odeslán všem členům KLA.

    11. Členství v Radě KLA zaniká uplynutím funkčního období, vzdáním se funkce, odvoláním Valnou hromadou, na návrh člena Rady KLA, ztrátou způsobilosti k právním úkonům, úmrtím a zánikem KLA.

 

Článek 7               Předseda KLA

 1. Prezidentem KLA se zvolením do funkce stává jedním ze členů Rady KLA.
 2. Prezident KLA svolává a řídí jednání Rady KLA.
 3. Prezident KLA řídí zasedání Valné hromady KLA.
 4. Funkce prezidenta Rady KLA zaniká uplynutím funkčního období, vzdáním se funkce, odvoláním Valnou hromadou KLA na návrh člena KLA, ztrátou způsobilosti k právním úkonům a úmrtím.
 5. Funkční období prezidenta KLA jsou čtyři roky, přičemž po skončení volebního období zůstává předsedou ve funkci až do následného zvolení jejího nového předsedy.

 

Článek 8               Zásady hospodaření KLA

1. Zdrojem příjmů KLA jsou:

 • členské příspěvky
 • dotace, dary a příspěvky sponzorů
 • příjmy z odborné činnosti KLA
 • příjmy z pořádání odborných seminářů

2. KLA může nabývat movitý i nemovitý majetek a zřizovat účelové fondy, daných rozpočtem na běžný kalendářní rok.

3. Rozpočet KLA musí být na dané období plánován jako vyrovnaný.

 

Článek 9               Zánik KLA

1. KLA zaniká:

 • dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí Valné hromady
 • rozhodnutím Ministerstva vnitra

2. Zaniká-li KLA dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně Valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

 

 

Článek 10             Společná a závěrečná ustanovení

 1. Veškeré změny a dodatky k těmto stanovám jsou možné pouze a výlučně za předpokladu, že budou schváleny Valnou hromadou členů KLA.
 2. Platnost a účinnost nabývají Stanovy dnem jejich schválení Valnou hromadou.